Tuesday, 22 March 2016

विद्यापीठाचे सन २०१६-१७चे वार्षिक अंदाजपत्रक अधिसभेत मंजूर

कोल्हापूर, दि. २२ मार्च: शिवाजी विद्यापीठाचे सन २०१६-१७साठीचे वार्षिक अंदाजपत्रक, सन २०१५-१६चे सुधारित अंदाजपत्रक व मूल्यमापन अहवाल यांना आज अधिसभेत मंजुरी देण्यात आली. कुलगुरू डॉ. देवानंद शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली अधिसभा आयोजित केली होती. सचिवपदी प्रभारी कुलसचिव डॉ. व्ही.एन. शिंदे होते.
सन २०१६-१७च्या वार्षिक अंदाजपत्रकात एकूण अपेक्षित जमा रु. ३६६.३३ कोटी असून अपेक्षित खर्च रु. ३७०.६६ कोटी इतका आहे. 
याखेरीज शिवाजी विद्यापीठाचा सन २०१४-१५ या शैक्षणिक वर्षातील ५२वा वार्षिक अहवाल (मराठी आवृत्ती) मान्य करण्यात आला. 
तसेच, निरंतर संलग्नीकरण देण्यासंदर्भात महाराष्ट्र विद्यापीठे कायदा १९९४ नुसार तयार करण्यात आलेल्या परिनियम ३६० (१) कलम ८८ नुसार करण्यात आलेल्या सुधारणांना मान्यता देण्याबाबत व्यवस्थापन परिषदेने केलेली शिफारस मान्य करण्यात आली.
सन २०१६-१७च्या वार्षिक अंदाजपत्रकातील ठळक वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे-
 

No comments:

Post a Comment